สรุปสถานการณ์รายวัน

วันที่ ไฟล์เอกสาร สถานะ ประมวลผลข้อมูล
เทศกาลสงกรานต์ปี 2565
18 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันที่เจ็ดของเทศกาลดาวน์โหลด18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
17 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันที่หกของเทศกาลดาวน์โหลด17 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
15 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันที่ห้าของเทศกาลดาวน์โหลด16 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
14 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันที่สี่ของเทศกาลดาวน์โหลด15 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
13 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันที่สามของเทศกาลดาวน์โหลด14 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
12 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันที่สองของเทศกาลดาวน์โหลด13 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
11 เมษายน 2565สรุปสถานการณ์วันแรกของเทศกาลดาวน์โหลด12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.